Disclaimer


Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Door bezoekers toegevoegde informatie
De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden en/of toegevoegde informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de door derden aangeboden of geplaatste informatie op deze website. De samenstellers van deze website behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.
De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

Financieel
Betalingen dienen door de cliënt rechtstreeks aan de therapeut te worden voldaan. Of en waar de cliënt dit eventueel al dan niet kan declareren dient de cliënt desgewenst zelf te onderzoeken, dit is volledig de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Inframen en snooping
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan delen van deze website te tonen in een frame van een andere website, dan wel via programmatuur op te vragen en in een al dan niet gewijzigde vorm te tonen als onderdeel van een andere website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website staande gegevens, teksten, illustraties, foto's, programmatuur, etc. worden beschermd door het Auteursrecht, de Databankenwet en het Merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Privacy & Persoonsgegevens
Privacy
Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.
Persoonsgegevens
Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat deze website diensten biedt, zoals chatrooms, gastenboeken of forums, die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting aansprakelijkheid
Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.


Hypnotherapiepraktijk 'De Witte Wimerts'